FacebookYoutube
НУ Васил Левски
Начално училище в град Габрово

Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците

Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците с приложение,

утвърден със Заповед № РД09-2863/09.10.2018 г. на министъра на образованието и науката