FacebookYoutube
НУ Васил Левски
Начално училище в град Габрово

График за прием - според НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., изм. и доп., бр. 12 от 03.02.2017 г.

  1. График за прием на ученици в първи клас

-         Подаване на заявление за постъпване в първи клас

от 01.06.-05.06. 2018 г. /8,30 - 16,30 часа/

-         Обявява списъци с класираните ученици – 06.06.2018г.

-         Записване на класираните ученици – 07.06 – 08.06. 2018 г.

-         Обявява се свободните места след първо класиране 11.06.2018 г- до 17.00 ч..

-         Приемане на заявления за участие във второ класиране за обявените незаети места – 12.06 – 13.06.2018 г.

-         Обявяване на списъците на приетите след второ класиране - 14.06.2018 г.

-         Обявяване на останалите свободни места – 15.06.2018 г.

-         До 15. 09.2018 г. приемът на документи продължава, ако местата в паралелките не са заети.

 

  1. При голям брой кандидати за прием в първи клас, ако броят на подадените заявления  надвишава капацитетните възможности и броя на учениците в  паралелките,  се прилагат  следните критериите за прием на ученици в първи клас, съобразени с чл. 43 от Наредба 10 от 01.09.2016 год. на МОН за организацията на дейностите в училищното образование

 

График за прием - РУО Габрово