FacebookYoutube
НУ Васил Левски
Начално училище в град Габрово

Критерии за прием - според НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., изм. и доп., бр. 12 от 03.02.2017 г.

В случаите, когато броят на подадените заявления надвишава капацитетните

възможности и броя на учениците в паралелките,

се прилагат следните критерии за прием в I клас:

 

 

  1. Близостта на училището до настоящ адрес на родителите/настойниците и/или най-краткото време за достигане до училището и бъдещи първокласници, живеещи в района на ОУ „ Цанко Дюстабанов" и  ОУ „Никола Войновски".
  2. Дете с трайни увреждания над 50%;
  3. Дете с двама починали родители;
  4. Други деца от семейството, обучаващи се в училището
  5. Близост до местоработата на един от родителите

 

В първи клас постъпват деца на 7 години, навършени или ще навършат в съответната календарна година.

 

Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в І клас по преценка на родителите или настойниците им, ако физическото и умственото им развитие позволява това и ако имат удостоверение за училищна готовност.