FacebookYoutube
НУ Васил Левски
Начално училище в град Габрово

Заповед на Директора

УЧИЛИЩНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ НА НУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ГАБРОВО ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОД. КАКТО СЛЕДВА:

 

  1. Брой на паралелките в І клас  - 2
  2. Брой ученици в І клас   - 44

 

  1. Брой паралелки – ІІ – ІV клас – 5 ( без промяна), както следва

-                   ІІ клас – 2 паралелки – 32 ученици, свободни места - 12

-                   ІІІ клас – 2 паралелки – 45 ученици, свободни места - 0

-                   ІV клас – 1 паралелка – 20 ученици, свободни места – 2

  1.  Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден – 7

Както следва:

-                   І клас – 1група, с максимален брой 27 ученици

-                   ІІ клас - 1 група, с максимален брой  25 ученици в група

-                   ІІІ клас –ІV клас - 2 групи, с максимален брой 25 ученици в група

 

 

Заповед на Директора