FacebookYoutube
НУ "Васил Левски"
Иновативно начално училище в град Габрово

За училището

    След Освобождението населението на Габрово започва да нараства. Според първото преброяване  през 1880г. то вече е 7646 души. Това налага да се построи и ново училище. Общината започва строежа през 1881г. в местността  Малешковото  до Горнокрайския мост. Така се появява ново начално училище – „Горнокрайското” . То е открито през 1882г.  Първи учители в него са: Димитър Зидаров от Дряново, Димитър Гиргинов от Търново и Георги Дрешков от Габрово.  В  училището от 1893 до 1897г. е ученик  известният детски писател – габровецът Ран Босилек (Генчо Негенцов). 

    През 1908-1909г. училището е ремонтирано, а през 1959-1960г. е направен основен ремонт и надстройка на втория етаж. През 1945-1946г.  Горнокрайското училище се преименува в училище "Васил Левски".

    От 01 .09. 1956г. то се обединява с Единното народно училище  "Васил Априлов" , а от 01.09.1958г. учениците от началната степен се преместват в сградата на училище  В. Левски, което се обособява  в самостоятелно Народно начално училище Васил Левски. 

    Съгласно Закона за изменение на Конституцията на РБ, приет от Великото Народно събрание на 15.11.1990г., обнародван в ДВ. бр.94/23.11.1990г., в преходната разпоредба думата „народна” се заличава. От 23.11.1990г. на горното основание учебното заведение става Начално училище Васил Левски – гр. Габрово. 

От учебната 2018/2019г Начално училище "Васил Левски" е преместено в ремонтирана и осъвременена сграда

по Проект – BG16RFOP001-1.016-0002 „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово“/сградата на закритото ОУ"Цанко Дюстабанов"/.