FacebookYoutube
НУ Васил Левски
Начално училище в град Габрово

Бюджет

Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални
Начален План - Държавни Дейности
Община Габрово Година
НУ "Васил Левски" 2017
Код на параграф Име на параграф Годишен план Стойност за I-во тримесечие Стойност за II-ро тримесечие Стойност за III-то тримесечие Стойност за IV-то тримесечие
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи            
 1. Имущественни и др. данъци            
             
Всичко имуществени данъци            
2. Неданъчни приходи            
2400 Приходи и доходи от собственост 1400 350 350 350 350
2405 приходи от наеми на имущество 1400 350 350 350 350
3700 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -24 -24 0 0 0
3702 внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-) -24 -24 0 0 0
Всичко неданъчни пиходи   1376 326 350 350 350
Общо приходи (1+2)   1 376 326 350 350 350
III.Трансфери            
6100 Трансфери между бюджети (нето) 321298 102485 78148 62518 78147
6109 вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) 321298 102485 78148 62518 78147
Всичко трансфери   321298 102485 78148 62518 78147
IV.Временни безлихвени заеми            
             
Всичко временни безлихвени заеми            
Всичко приходи (І+ІІІ+ІV)   322 674 102 811 78 498 62 868 78 497
V.Операции с финансови активи и пасиви            
8800
8803
9300 Друго финансиране - нето(+/-) -6720 0 -6720 0 0
9318 погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-) -6720 0 -6720 0 0
Всичко финансиране на дефицита  -9714 -2994 -6720    
Общо  приходи от Държавни Дейности    312 960 99 817 71 778 62 868 78 497
Стойностни показатели - Разход
Начален План - Държавни Дейности
НУ "Васил Левски" Година: 2017
Код на параграф Име на параграф Годишен план Стойност за I-во тримесечие Стойност за II-ро тримесечие Стойност за III-то тримесечие Стойност за IV-то тримесечие
Стойностни показатели - Разход            
             
ІІІ. Функция Образование            
             
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии            
             
0100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 233000 58250 58250 58250 58250
0101 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 233000 58250 58250 58250 58250
0200 Други възнаграждения и плащания за персонала 11825 0 250 250 11325
0202 за персонала по извънтрудови правоотношения 500 0 250 250 0
0205 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 11325 0 0 0 11325
0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 49605 12402 12401 12401 12401
0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 27300 6825 6825 6825 6825
0552 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 7100 1775 1775 1775 1775
0560 здравноосигурителни вноски от работодатели 11105 2777 2776 2776 2776
0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 4100 1025 1025 1025 1025
1000 Издръжка 18318 6622 5482 1072 5142
1011 храна 10535 3500 3500 0 3535
1014 учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 360 0 360 0 0
1015 материали 288 72 72 72 72
1016 вода, горива и енергия 5035 2500 1000 500 1035
1020 разходи за външни услуги 2000 500 500 500 500
1051 командировки в страната 100 50 50 0 0
Разходи   312748 77274 76383 71973 87118
Всичко за дейността:   312748 77274 76383 71973 87118
             
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА             
             
0100  Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения  233000 58250 58250 58250 58250
0101  заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения  233000 58250 58250 58250 58250
0200  Други възнаграждения и плащания за персонала  11825 0 250 250 11325
0202  за персонала по извънтрудови правоотношения  500 0 250 250 0
0205  изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение  11325 0 0 0 11325
0500  Задължителни осигурителни вноски от работодатели  49605 12402 12401 12401 12401
0551  осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)  27300 6825 6825 6825 6825
0552  осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)  7100 1775 1775 1775 1775
0560  здравноосигурителни вноски от работодатели  11105 2777 2776 2776 2776
0580  вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели  4100 1025 1025 1025 1025
1000  Издръжка  18318 6622 5482 1072 5142
1011  храна  10535 3500 3500 0 3535
1014  учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките  360 0 360 0 0
1015  материали  288 72 72 72 72
1016  вода, горива и енергия  5035 2500 1000 500 1035
1020  разходи за външни услуги  2000 500 500 500 500
1051  командировки в страната  100 50 50 0 0
Разходи    312748 77274 76383 71973 87118
Всичко за групата:   312748 77274 76383 71973 87118
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ ІІІ. Функция Образование             
           
0100  Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения  233000 58250 58250 58250 58250
0101  заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения  233000 58250 58250 58250 58250
0200  Други възнаграждения и плащания за персонала  11825 0 250 250 11325
0202  за персонала по извънтрудови правоотношения  500 0 250 250 0
0205  изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение  11325 0 0 0 11325
0500  Задължителни осигурителни вноски от работодатели  49605 12402 12401 12401 12401
0551  осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)  27300 6825 6825 6825 6825
0552  осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)  7100 1775 1775 1775 1775
0560  здравноосигурителни вноски от работодатели  11105 2777 2776 2776 2776
0580  вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели  4100 1025 1025 1025 1025
1000  Издръжка  18318 6622 5482 1072 5142
1011  храна  10535 3500 3500 0 3535
1014  учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките  360 0 360 0 0
1015  материали  288 72 72 72 72
1016  вода, горива и енергия  5035 2500 1000 500 1035
1020  разходи за външни услуги  2000 500 500 500 500
1051  командировки в страната  100 50 50 0 0
Разходи    312748 77274 76383 71973 87118
Всичко за функцията:   312748 77274 76383 71973 87118
             
VІІ. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности            
Група Б) Физическа култура и спорт            
713 Спорт за всички            
             
1000 Издръжка 212 0 212 0 0
1015 материали 212 0 212 0 0
Разходи   212 0 212 0 0
Всичко за дейността:   212 0 212 0 0
             
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Б) Физическа култура и спорт            
             
1000  Издръжка  212 0 212 0 0
1015  материали  212 0 212 0 0
Разходи    212 0 212 0 0
Всичко за групата:   212 0 212 0 0
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VІІ. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности             
           
1000  Издръжка  212 0 212 0 0
1015  материали  212 0 212 0 0
Разходи    212 0 212 0 0
Всичко за функцията:   212 0 212 0 0
Всичко разходи по бюджета: 312960 77274 76595 71973 87118
РЕЗЕРВ
Общо разходи по бюджета: 312960 77274 76595 71973 87118
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ Параграф към 01.01. към 31.12.
Стойностни показатели - Разход      
       
ІІІ. Функция Образование      
       
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии      
0100 Щ А Т Н И   Б Р О Й К И 21.50 21.50
0111 В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ 21.50 21.50
6000 БPOЙ УЧЕНИЦИ 135.00 135.00
7300 ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ 853.00 0.00
8700 ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ 4.00 4.00
Всичко за дейността:   21.50 21.50
       
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА       
       
0100  Щ А Т Н И   Б Р О Й К И  21.50 21.50
0111  В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ  21.50 21.50
6000  БPOЙ УЧЕНИЦИ  135.00 135.00
7300  ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ  853.00 0.00
8700  ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ  4.00 4.00
Всичко за групата:   21.50 21.50
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ ІІІ. Функция Образование       
       
0100  Щ А Т Н И   Б Р О Й К И  21.50 21.50
0111  В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ  21.50 21.50
6000  БPOЙ УЧЕНИЦИ  135.00 135.00
7300  ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ  853.00 0.00
8700  ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ  4.00 4.00
Всичко за функцията:   21.50 21.50
Всичко за бюджета:   21.50 21.50