FacebookYoutube
НУ "Васил Левски"
Иновативно начално училище в град Габрово
Основно меню

Критерии за прием - РЕШЕНИЕ No 1131.01.2019 год.Приемане на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на община Габрово

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т.3 от ЗМСМА и чл. 43, ал. 1 от Наредба No 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, Общински съвет Габрово РЕШИ:

I. Приема Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на община Габрово, която се прилага в съответствие с процедурите, разписани в Наредба No 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование:

 

 

1. Критерии (основен и допълнителни) за прием впърви клас в общинските училища в гр. Габрово и тяхната относителна тежест:

ОСНОВЕН КРИТЕРИЙ

ТОЧКИ

 

Близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето

 

1

Първа група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението;

300

2

Втора група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението;

200

3

Трета група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението;

100

4

Четвърта група - деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.

0

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ

ТОЧКИ

1

Дете с трайни увреждания над 50 %

10

2

Дете с един или двама починали родители

9

3

Други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището

8

4

Дете от семейство с повече от две деца

7

5

Деца, завършили подготвителна група в избраното училище

6

 

2. Обхват на районите на училищата за прием в първи клас в община Габрово, съгласно Приложение No 1.

II. Отменя Решение No 17/23.02.2017 г. на Общински съвет Габрово за приемане на първо четене на Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на община Габрово.

Приложение съгласно текста.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:/п//инж. Л. Георгиева/

ПРОТОКОЛИСТ:/п//Р. Русева/

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, ДОКАЗВАЩИ ГОРНИТЕ КРИТЕРИИ:

  1. Увреждане на детето се удостоверява се с решение на ТЕЛК/НЕЛК или оценка на регионалния екип за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици със СОП.
  2. Починали родител/и се удостоверяват с удостоверение за раждане на детето и препис извлечение от акт за смърт на родителя.
  3. Дали детето има братя/сестри в учебното заведение се проверява на място при записването.
  4. Броят на децата се удостоверява с актовете им за раждане или с декларация от родителя.

Забележка:  При равен брой точки и само едно останало място, системата избира детето на случаен принцип.

Забележка: Осиновените деца и/или децата, настанени в приемни семейства, за които е подадено заявление за приемане в училището по желание на осиновителя, съответно приемния родител, може да се разпределят в групите от 1 до 4 по постоянен/настоящ адрес на осиновителя, съответно приемния родител, ако е по-благоприятно за детето. 

В първи клас постъпват деца на 7 години, навършени или ще навършат в съответната календарна година. 

Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в І клас по преценка на родителите или настойниците им, ако физическото и умственото им развитие позволява това и ако имат удостоверение за училищна готовност.