FacebookYoutube
НУ "Васил Левски"
Иновативно начално училище в град Габрово
Основно меню

Бюджет 2020г-отчет, обяснителна записка към отчета и бюджет 2021г.

Касовият отчет на НУ "Васил Левски" за получените приходи и изразходените средства за периода 01.01.2020-31.12.2020 е следния:

 
 

 

   

 

I. ПРИХОДНА ЧАСТ

ПЛАН 2020

ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2020

 

под-§§

Н А И М Е Н О В А Н И Е    Н А    П Р И Х О Д И Т Е

 

 

 

24-05

приходи от наеми на имущество

6500

3235

 

36-19

Други неданъчни приходи

     

37-02

внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)

-93

-93

 

  45-01

текущи помощи и дарения от страната

987

987

 

61-01

Трансфери между бюджети

1510

1510

 

 61-09

Субсидии от първостепенния разпоредител-ДД

 615252

573740

 

64-01

Получени трансфери от държ. Предприятия ПУДООС

4994

4994

 

88-03

Средства на разпореждане от/за извънбюдж. сметки – европейски проекти

 

4826

 

 

ВСИЧКО

629150

589199

 

 

   

II.РАЗХОДНА ЧАСТ

ПЛАН 2020

ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2020

 

0101

заплати и възнаграждения на персонала

406491

402482

 

0202

за персонала по извънтрудови правоотношения

1125

900

 

0205

изплатени суми от СБКО, за облекло  с харак.на възн.

15618

14091

 

0208

обезщетения за персонала, с характер на възн.

166

166

 

0209

други плащания и възнаграждения

3439

3439

 

0551

осигурителни вноски от работодатели за ДОО

50987

49425

 

0552

осигурителни вноски от работодатели за УчПФ

14545

14388

 

0560

здравноосигурителни вноски от работодатели

20762

20752

 

0580

вноски за допълн.задълж. осигуряване от работодател

9168

9168

 

1011

храна

12196

7066

 

1013

Постелен инвентар и облекло

2275

2275

 

1014

учебни  разходи и книги за библиотеките

12478

12409

 

1015

материали

19217

11512

 

1016

вода, горива и енергия

25600

14442

 

1020

разходи за външни услуги

17394

11063

 

1030

Текущ ремонт

12000

10532 

 

1051

командировки в страната

600

0

 

5201

Придобиване на компютри и хадуер

4702

4702

 

5301

Придобиване на програмни продукти и лицензи

387

387

 

 

ВСИЧКО

629150

589199

 

 

БЮДЖЕТ 2021г.