FacebookYoutube
НУ "Васил Левски"
Иновативно начално училище в град Габрово
Основно меню

Бюджет

Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални
Начален План - Държавни Дейности
Община Година          
НУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 2019          
Код на параграф Име на параграф Годишен план Стойност за I-во тримесечие Стойност за II-ро тримесечие Стойност за III-то тримесечие Стойност за IV-то тримесечие
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи            
 1. Имущественни и др. данъци            
             
Всичко имуществени данъци            
2. Неданъчни приходи            
2400 Приходи и доходи от собственост 2000 500 500 500 500
2405 приходи от наеми на имущество 2000 500 500 500 500
3700 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -24 -24 0 0 0
3702 внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-) -24 -24 0 0 0
Всичко неданъчни пиходи   1976 476 500 500 500
Общо приходи (1+2)   1 976 476 500 500 500
III.Трансфери            
6100 Трансфери между бюджети (нето) 476602 155677 114616 61692 144617
6109 вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) 476602 155677 114616 61692 144617
Всичко трансфери   476602 155677 114616 61692 144617
IV.Временни безлихвени заеми            
             
Всичко временни безлихвени заеми            
Всичко приходи (І+ІІІ+ІV)   478 578 156 153 115 116 62 192 145 117
V.Операции с финансови активи и пасиви            
             
Всичко финансиране на дефицита             
Общо  приходи от Държавни Дейности    478 578 156 153 115 116 62 192 145 117
  Стойностни показатели - Разход          
  Начален План - Държавни Дейности          
Община: НУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" Година: 2019          
Код на параграф Име на параграф Годишен план Стойност за I-во тримесечие Стойност за II-ро тримесечие Стойност за III-то тримесечие Стойност за IV-то тримесечие
Стойностни показатели - Разход            
             
ІІІ. Функция Образование            
             
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии            
             
0100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 332343 83086 83086 83086 83085
0101 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 332343 83086 83086 83086 83085
0200 Други възнаграждения и плащания за персонала 16607 4152 4152 4152 4151
0202 за персонала по извънтрудови правоотношения 3004 751 751 751 751
0205 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 13603 3401 3401 3401 3400
0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 74718 18680 18680 18679 18679
0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 38155 9539 9539 9539 9538
0552 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 11150 2788 2788 2787 2787
0560 здравноосигурителни вноски от работодатели 16061 4015 4015 4015 4016
0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 9352 2338 2338 2338 2338
1000 Издръжка 44445 11112 11112 11111 11110
1011 храна 12690 3173 3173 3172 3172
1013 постелен инвентар и облекло 2340 585 585 585 585
1015 материали 6000 1500 1500 1500 1500
1016 вода, горива и енергия 15000 3750 3750 3750 3750
1020 разходи за външни услуги 8000 2000 2000 2000 2000
1051 командировки в страната 415 104 104 104 103
Разходи   468113 117030 117030 117028 117025
             
5200 Придобиване на дълготрайни материални активи 8050 0 8050 0 0
5201 придобиване на компютри и хардуер 8050 0 8050 0 0
Всичко капиталови разходи   8050 0 8050 0 0
Всичко за дейността:   476163 117030 125080 117028 117025
338 Ресурсно подпомагане            
             
0100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 979 245 245 245 244
0101 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 979 245 245 245 244
0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 228 58 58 57 55
0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 112 28 28 28 28
0552 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 42 11 11 10 10
0560 здравноосигурителни вноски от работодатели 47 12 12 12 11
0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 27 7 7 7 6
1000 Издръжка 725 181 181 181 182
1015 материали 725 181 181 181 182
Разходи   1932 484 484 483 481
Всичко за дейността:   1932 484 484 483 481
             
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА             
             
0100  Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения  333322 83331 83331 83331 83329
0101  заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения  333322 83331 83331 83331 83329
0200  Други възнаграждения и плащания за персонала  16607 4152 4152 4152 4151
0202  за персонала по извънтрудови правоотношения  3004 751 751 751 751
0205  изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение  13603 3401 3401 3401 3400
0500  Задължителни осигурителни вноски от работодатели  74946 18738 18738 18736 18734
0551  осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)  38267 9567 9567 9567 9566
0552  осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)  11192 2799 2799 2797 2797
0560  здравноосигурителни вноски от работодатели  16108 4027 4027 4027 4027
0580  вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели  9379 2345 2345 2345 2344
1000  Издръжка  45170 11293 11293 11292 11292
1011  храна  12690 3173 3173 3172 3172
1013  постелен инвентар и облекло  2340 585 585 585 585
1015  материали  6725 1681 1681 1681 1682
1016  вода, горива и енергия  15000 3750 3750 3750 3750
1020  разходи за външни услуги  8000 2000 2000 2000 2000
1051  командировки в страната  415 104 104 104 103
Разходи    470045 117514 117514 117511 117506
             
5200  Придобиване на дълготрайни материални активи  8050 0 8050 0 0
5201  придобиване на компютри и хардуер  8050 0 8050 0 0
Всичко капиталови разходи    8050 0 8050 0 0
Всичко за групата:   478095 117514 125564 117511 117506
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ ІІІ. Функция Образование             
             
0100  Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения  333322 83331 83331 83331 83329
0101  заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения  333322 83331 83331 83331 83329
0200  Други възнаграждения и плащания за персонала  16607 4152 4152 4152 4151
0202  за персонала по извънтрудови правоотношения  3004 751 751 751 751
0205  изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение  13603 3401 3401 3401 3400
0500  Задължителни осигурителни вноски от работодатели  74946 18738 18738 18736 18734
0551  осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)  38267 9567 9567 9567 9566
0552  осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)  11192 2799 2799 2797 2797
0560  здравноосигурителни вноски от работодатели  16108 4027 4027 4027 4027
0580  вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели  9379 2345 2345 2345 2344
1000  Издръжка  45170 11293 11293 11292 11292
1011  храна  12690 3173 3173 3172 3172
1013  постелен инвентар и облекло  2340 585 585 585 585
1015  материали  6725 1681 1681 1681 1682
1016  вода, горива и енергия  15000 3750 3750 3750 3750
1020  разходи за външни услуги  8000 2000 2000 2000 2000
1051  командировки в страната  415 104 104 104 103
Разходи    470045 117514 117514 117511 117506
             
5200  Придобиване на дълготрайни материални активи  8050 0 8050 0 0
5201  придобиване на компютри и хардуер  8050 0 8050 0 0
Всичко капиталови разходи    8050 0 8050 0 0
Всичко за функцията:   478095 117514 125564 117511 117506
             
VІІ. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности            
Група Б) Физическа култура и спорт            
713 Спорт за всички            
             
1000 Издръжка 483 121 121 121 120
1015 материали 483 121 121 121 120
Разходи   483 121 121 121 120
Всичко за дейността:   483 121 121 121 120
             
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Б) Физическа култура и спорт            
             
1000  Издръжка  483 121 121 121 120
1015  материали  483 121 121 121 120
Разходи    483 121 121 121 120
Всичко за групата:   483 121 121 121 120
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VІІ. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности             
             
1000  Издръжка  483 121 121 121 120
1015  материали  483 121 121 121 120
Разходи    483 121 121 121 120
Всичко за функцията:   483 121 121 121 120
Всичко разходи по бюджета:   478578 117635 125685 117632 117626
РЕЗЕРВ            
Общо разходи по бюджета:   478578 117635 125685 117632 117626
             
             
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ Параграф към 01.01. към 31.12.      
Стойностни показатели - Разход            
             
ІІІ. Функция Образование            
             
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии            
0100 Щ А Т Н И   Б Р О Й К И 22.50 22.50      
0111 В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ 22.50 22.50      
6000 БPOЙ УЧЕНИЦИ 135.00 135.00      
7300 ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ 648.00 0.00      
8700 ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ 4.50 4.50      
Всичко за дейността:   22.50 22.50      
             
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА             
             
0100  Щ А Т Н И   Б Р О Й К И  22.50 22.50      
0111  В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ  22.50 22.50      
6000  БPOЙ УЧЕНИЦИ  135.00 135.00      
7300  ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ  648.00 0.00      
8700  ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ  4.50 4.50      
Всичко за групата:   22.50 22.50      
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ ІІІ. Функция Образование             
             
0100  Щ А Т Н И   Б Р О Й К И  22.50 22.50      
0111  В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ  22.50 22.50      
6000  БPOЙ УЧЕНИЦИ  135.00 135.00      
7300  ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ  648.00 0.00      
8700  ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ  4.50 4.50      
Всичко за функцията:   22.50 22.50      
Всичко за бюджета:   22.50 22.50