FacebookYoutube
НУ "Васил Левски" - Габрово
Иновативно начално училище в град Габрово
Основно меню

Наредба за приобщаващото образование - отсъствия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50 ОТ 13 МАРТ 2024 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. (ДВ, БР. 86 ОТ 2017 Г.)

В сила от 19.03.2024 г.

Обн. ДВ. бр.23 от 19 Март 2024г.

 
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
 
 
§ 3. В чл. 62 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
"1. по медицински причини, за което в училището се изпраща по електронен път медицински документ от лекар или от лекар по дентална медицина;"
б) точка 3 се изменя така:
"3. до 15 учебни дни в една учебна година с мотивирано заявление от родителя до класния ръководител, но не повече от 5 дни наведнъж;"
в) точка 4 се отменя.
2. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Заявлението по ал. 1, т. 3 се подава преди отсъствието на ученика, а ако това е невъзможно, родителят уведомява класния ръководител в първия ден от отсъствието на ученика от училище."
3. Алинея 3 се отменя.
 
§ 4. В чл. 82 ал. 6 се отменя.

Заключителни разпоредби

 
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50 ОТ 13 МАРТ 2024 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. (ДВ, БР. 86 ОТ 2017 Г.)

В сила от 19.03.2024 г.

Обн. ДВ. бр.23 от 19 Март 2024г.

 
 

K